Wycena skutera wodnego. Jak rozliczyć szkodę z TU

Nadchodzi piękna pogoda, a wraz z nią nad wodę przyjeżdżają fani sportów wodnych. Chwila nieuwagi, może słono kosztować, ponieważ skutery wodne to zabawki które są trudne w naprawie. Uszkodzenia kadłuba mogą dyskwalifikować jednostkę z dalszego użytkowania. Jeżeli rozliczasz szkodę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym z pewnością niezbędna będzie wycena skutera wodnego wykonana przez rzeczoznawcę.

 

Wycena skutera wodnego. O czym warto wiedzieć?

Obowiązek pełnego wyrównania poszkodowanemu straty, do której naprawienia zobowiązany jest sprawca objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (w jego zastępstwie zakład ubezpieczeń), lub ubezpieczający w przypadku tzw. Jacht Casco uregulowany został w art. 361 § 2 k.c. Pod nazwą pełnego odszkodowania, z pozoru niewymagającą dodatkowej wykładni, kryje się wiele składników. Poszkodowani z reguły nie są świadomi swoich spraw. Dlatego dobrze jest skonsultować szkodę do której doszło z rzeczoznawcą, który pomoże Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Powyższe wskazanie, zwane zasadą pełnego odszkodowania, nakazuje zobowiązanemu do naprawienia szkody doprowadzić majątek poszkodowanego do takiego stanu, w jakim by się znajdował, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nigdy nie nastąpiło. Znajduje to odzwierciedlenie w treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2003 r. o sygnaturze V CKN 1690/00. Zgodnie z którym: w rezultacie przywrócenia do stanu poprzedniego rzecz winna odzyskać takie same walory użytkowe i estetyczne, jakie miała przed wyrządzeniem szkody. Restytucja naturalna charakteryzuje się tym, że zmierza do naprawienia poszczególnego naruszonego dobra lub interesu i może przybrać różnorodne postacie w zależności od charakteru naruszonego dobra i rodzaju szkody. Rekompensata przy tym oznacza nie tylko przywrócenie stanu poprzednio istniejącego, lecz również stworzenie takiego stanu, który w przybliżony sposób zaspakajałby, jak poprzednio, naruszone potrzeby poszkodowanego.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że zobowiązany do naprawienia szkody powinien pokryć wszystkie wydatki pozostające w związku ze szkodą. Szczegółowego wyjaśnienia wymaga wyszczególnienie okoliczności, w których poszkodowany może dochodzić kompensaty wydatków.

Skuteczna naprawa

Z całą pewnością poszkodowanemu w wyniku wypłacenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC należy umożliwić skuteczne naprawienie skutera wodnego. Owa naprawa powinna przy tym zmierzać do doprowadzenia skutera do stanu identycznego z tym, jaki istniał w dniu szkody. Jak wynika z treści art. 363 § 1 k.c., naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego: przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W sytuacji, gdy sam poszkodowany zdecyduje się na dochodzenie od sprawcy bądź ubezpieczyciela kwoty pieniężnej, powinna ona dawać realną możliwość naprawienia samochodu z zachowaniem właściwej technologii naprawy. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, a także stanowiskiem przeważającej części doktryny, jeżeli do doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed szkody konieczne jest użycie w tym celu części nowych i oryginalnych, to wydatki związane z ich użyciem należy uznać za celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Szkoda całkowita

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku tzw. szkody całkowitej, czyli w sytuacji, gdy skuter wodny uległ zniszczeniu w takim stopniu, że koszty naprawy przekraczałyby jego wartość w dniu szkody. Jeżeli skuter wodny ma uszkodzony kadłub który w/g producenta nie jest częścią naprawianą kadłub należy wymienić na nowy. Wtedy  roszczenie poszkodowanego ogranicza się do odszkodowania, pomniejszonego o wartość uszkodzonego mienia. W dalszym ciągu odszkodowanie powinno zmierzać do doprowadzenia majątku poszkodowanego do stanu sprzed wypadku. Z uwagi na to, że poszkodowany w dalszym ciągu dysponuje pozostałościami uszkodzonego skutera, to wycena skutera wodnego wyliczana jest jako różnica wartości skutera wodnego w dniu wypadku oraz wartości wraku.

Kwota odszkodowania nie może przekroczyć rozmiaru szkody, gdyż prowadziłoby to do nieuzasadnionego wzbogacenia się na ubezpieczeniu.

Sprawdź też:

Naprawa skutera wodnego

Kolizja z przeszkoda podwodną

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *