Zmiany w przepisach regatowych żeglarswa 2021-2024

zmiany w przepisach regatowych żeglarstwa

Co cztery lata przepisy regatowe żeglarstwa są aktualizowane. W nowej edycji przepisów na 2021-2024 nie znajdziemy żadnych radykalnych zmian. W tej edycji mamy do czynienia ze zmianami kosmetycznymi które zostały wprowadzone ponieważ wynikają ze stosowanej praktyki regatowej oraz uproszeczenia pojęć aby ograniczyć możliwości interpretacyjne w przypadku protestów. Należy również wspomnieć o tym ze mamy coraz więcej jachtów foiliujących co także znalazło odzwierciedlenie w aktualnych przepisach.

Co się zmienia w przepisach regatowych żeglarstwa na 2021-2024r?

Omówienie całych przepisów wymaga co najmniej  kilkunasto-godzinnego szkolenia. Zakładam, że osoba która czyta poniższy tekst zna przepisy regatowe żeglarstwa i je rozumie. Ja skupiłem się jedynie nad pokazaniem zmian, w stosunku do poprzednich przepisów których ważność zakończyła się w 2021r. Jeżeli potrzebujesz omówienia zmian to na dole strony znajdziesz link do webiaru sędziego Michała Jodłowskiego, który omawia je na przykładach.

Sygnały wyścigu, nowy przepis 37.

Gdy komisja Regatowa wystawi flagę v z jednym sygnałem dźwiękowym, wszystkie jachty oraz łodzie oficjalne i wspierające muszą, jeśli to możliwe monitorować kanał komunikacji komisji regatowej w oczekiwaniu na informacje dotyczące działań ratunkowych. Flaga biała z czerownym X.

Przepis 1.1 – udzielanie pomocy

Jacht, zawodnik lub osoba wspierająca muszą udzielić wszelkiej możliwej pomocy każdej osobie lub statkowi będącemu w niebezpieczeństwie.

Definicja Znak

Obiekt, co do którego instrukcja żeglugi wymaga, aby jacht pozostawił go po określonej stronie, statek komisji regatowej ograniczający linię startu lub mety, który jest otoczony wodą żeglowną oraz przedmiot celowo przymocowany do takiego obiektu lub statku. Jednakże, lina kotwiczna nie stanowi części znaku.

Definicja Miejsce przy znaku

Miejsce dla jachtu umożliwiające pozostawienie znaku po wymaganej stronie. Ponadto

(a) miejsce na dożeglowanie do znaku, gdy kursem właściwym jachtu jest żeglowanie blisko niego, i

(b) miejsce do okrążenia lub minięcia znaku konieczne do przebrania trasy przebycia trasy bez dotykania znaku (…)

Definicja Ukończenie, Start – przepis 30. (kary startowe)

Jacht, kadłub i osprzęt pozycji normalnej, załoga, itp. -> kadłub ( Przekroczenie linii startu lub mety przez kadłub jachtu jest zaliczane jako falstart lub ukończenie wyścigu. Przekroczenie linii przez bukszpryt, spinaker i inne oprzyżadowanie jachtu nie ma znaczenia). 

Przepis 2 – Żeglowanie Fair

Jacht i jego właściciel muszą współzawodniczyć zgodnie z ideą fair play i uznanymi zasadami walki sportowej. Jacht może być ukarany na podstawie niniejszego przepisu jedynie w przypadku, gdy naruszenie powyższych zasad zostało wyraźnie ustalone. Karą za złamanie tego przepisu jest dyskwalifikacja lub dyskwalifikacja nie podlegająca odrzuceniu.

Przepis 16.2 – Zmienianie kursu

Dodatkowo, na kursie na wiatr, gdy jacht na lewym halsie ustępuje przez przechodzenie po zawietrznej jachtu na prawym halsie, wówczas jacht na prawym halsie nie może odpaść w sposób, który zmuszałby jacht na lewym halsie do natychmiastowej zmiany kursu w celu kontynuowania ustępowania.

Nowy przepis 20.4 – miejsce do zwrotu na wiatr

Dodatkowe wymagania dotyczące okrzyków

(a) Gdy panujące warunki sprawiają, że okrzyk może nie być usłyszany, jacht musi również wyraźnie zasygnalizować swoją potrzebę do miejsca do zwrotu na wiatr lub swoją odpowiedź.

(b) Zawiadomienie o regatach może zawierać alternatywny sposób żądania miejsca do zwrotu na wiatr  lub odpowiadania na takie żądanie i wymagać od jachtów ich stosowania.

Definicja Znak

Obiekt, co do którego instrukcja żeglugi wymaga, aby jacht pozostawił go po określonej stronie, statek komisji regatowej ograniczający linie startu lub mety, który jest otoczony wodą żeglowną oraz przedmiot celowo przymocowany do takiego obiektu lub statku. Jednakże, lina kotwiczna nie stanowi części znaku.

Przepis 41 – pomoc z zewnątrz

Jachtowi nie wolno otrzymywać pomocy z jakiegokolwiek zewnętrznego źródła z wyjątkiem:

 • pomocy dla członka załogi, który jest chory, ranny lub znajduje się w niebezpieczeństwie; (…)

Jednakże jacht, który uzyskał znaczącą przewagę w wyścigu wynikającą z pomocy udzielonej na podstawie przepisu 41(a) może być protestowany i ukarany; kara ta może być mniejsza niż dyskwalifikacja.

Przepis 42.3(c) – Niedozwolone środki napędowe, pompowanie

Z wyjątkiem kursu na wiatr, gdy możliwy jest surfing (gwałtowne przyspieszanie w dół fali), ślizg lub foiling,

(1) w celu zainicjowania surfingu lub ślizgu, każdy żagiel może być zapompowany tylko raz dla każdej fali lub podmuchu wiatru, lub

(2) w celu zainicjowania w foilingu, każdy żagiel może być zapompowany dowolną ilość razy.

Nowy przepis 43.2 – Uniewinnienie

Jacht, który jest uniewinniony ze złamania przepisu nie musi przyjmować kary i nie może zostać ukarany za złamanie tego przepisu

Przepis 47 – wyrzucanie śmieci

Zawodnikom i osobom wspierającym nie wolno świadomie wyrzucać śmieci do wody. Przepis ten obowiązuje przez cały czas przebywania na wodzie. Kara za złamanie tego przepisu może być mniejsza niż dyskwalifikacja.

Przepis 48.2 – Ograniczenia dotyczące załogi

Żadna osoba znajdująca się na pokładzie nie może celowo opuścić jachtu, z wyjątkiem, gdy następuje to z powodu choroby lub zranienia, w celu udzielenia pomocy osobie lub statkowi w niebezpieczeństwie lub w celu pływania. Osoba opuszczająca jacht przypadkowo lub celu pływania musi powrócić na pokład do kontaktu fizycznego z jachtem, zanim załoga rozpocznie żeglugę do następnego znaku.

Nowy przepis 50.1 (c) – pasy trapezowe

Uwaga: przepis 50.1 (c) nie ma zastosowania do 1 stycznia 2023.

Pas trapezowy noszony przez zawodnika, który może być użyty do utrzymywania zawodnika na trapezie, musi być w standardzie szybkiego uwalniania w zgodzie z ISO 10862, umożliwiając zawodnikowi wypięcie się z haka lub innego rodzaju mocowania w dowolnym momencie. Przepis klasowy może zmienić ten przepis dopuszczając pasy trapezowe niebędące w standardzie szybkiego uwalniania, ale przepis klasowy nie może zmienić wymogu spełniania ISO 10862 przez pasy w standardzie szybkiego uwalniania.

Przepis 56.1 – sygnały mgłowe i światła

Gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa Gdy ma takie na wyposażeniu, jacht musi stosować sygnały mgłowe oraz nosić światła wymagane przez Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM) lub stosowne przepisy państwowe.

formularz protestowy – preambuła częściowa

Formularz protestowy, który był zawarty w poprzednich edycjach tej książki, został zastąpiony formularzem Prośby o rozpatrywanie. Nowe formularze są dostępne w różnych formatach na stronach internetowych World Sailing oraz Polskiego Związku Żeglarskiego.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy regatowe żeglarstwa nie wymagają użycia konkretnego formularza.

Przepis 62.1 (b) – Zadośćuczynienie

(…) obrażenie ciała lub uszkodzenie sprzętu w wyniku działania jachtu łamiącego przepis części 2, który przyjął odpowiednią karę lub na który nałożono karę lub statku niebędącego w wyścigu, który miał obowiązek ustępowania lub którego wina została orzeczona zgodnie z MPZZM lub państwowymi przepisami prawa drogi;

Nowy przepis 64.1 – Standard dowodowy i zmiana klasyfikacji próśb

(a) Zespół protestowy musi podejmować swoje decyzje na podstawie prawdopodobieństw, chyba że przepis, którego złamanie jest zarzucane, stanowi inaczej.

(b) (…)

(c) Zespół protestowy musi traktować każdą sprawę jako proces, prośbę o zadośćuczynienie lub inną prośbę zgodnie z informacją zawartą w pisemnej prośbie lub zarzucie oraz ze zeznaniami złożonymi w trakcie rozpatrywania. Zmiana klasyfikacji sprawy jest dozwolona, jeżeli jest to zasadne.

Nowe przepisy 64. 6 – Kary uznaniowe

Gdy jacht zgłosi przed upływem czasu protestowego, że złamał przepis podlegający karom uznaniowym, zespół protestowy musi zadecydować o stosownej karze po zebraniu dowodów od tego jachtu oraz świadków, których uzna za stosownych.

Przepis A5.1 – Wyniki określane przez KR

Jacht, który nie wystartował, nie przebył trasy lub nie ukończył, nie wypełnił wymagań przepisu 30.2, 30.3, 30.4 lub 78.2, lub który przyjmuje karę zgodnie z przepisem 44.3(a), lub wycofuje się, otrzymuje od komisji regatowej stosowne punkty bez rozpatrywania. Jedynie zespół protestowy może podjąć dodatkowe działania pogarszające wynik punktowy jachtu.

NSC – Nie przebył trasy

Dodatek B – Przepis 26

– procedura 5 minutowa dla startów na wiatr

– procedura 3 minutowa dla startów na półwietrze

Dodatek B – przepis A8.1

Jeżeli w serii wyścigów istnieje remis punktowy pomiędzy dwiema lub więcej deskami, musi być on rozstrzygnięty na korzyść deski mającej najlepszy pojedynczy odrzucony wynik punktowy dla każdej deski układa się listę odrzuconych wyników w kolejności od najlepszego do najgorszego i w pierwszym punkcie (punktach) gdzie występuje różnica, remis rozstrzyga się na korzyść deski (desek) z najlepszymi wynikami punktowymi.

Dodatek F – Definicja Wywrócona

Deska jest wywrócona, gdy:

(a) jej latawiec jest w wodzie,

(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub

(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący czas,

(1) wpadł do wody lub

(2) został odłączony od kadłuba.

Dodatek F – Definicja Podnoszenie się

(a) Deska podnosi się od momentu utracenia sterowności do momentu odzyskania sterowności, chyba, że jest wywrócona.

(b) Deska podnosi się od momentu, gdy jej latawiec wyjdzie z wody do momentu uzyskania przez nią sterowności.

Dodatek F – przepis 26

Minuty do sygnału startu Sygnał optyczny Sygnał dźwiękowy Znaczenie
3 Flaga klasy Jeden Sygnał ostrzeżenia
2 Flaga U lub czarna Jeden Sygnał przygotowania
1 Opuszczenie flagi U lub czarnej Jeden długi Jedna minuta
0 Opuszczenie flagi klasy Jeden Sygnał startu

 

Dodatek F – przepis 44.1(b)

Jeżeli deska spowodowała obrażenie ciała, uszkodzenie sprzętu lub splątanie linek, lub pomimo przyjętej kary uzyskała znaczącą przewagę, lub znacząco pogorszyła wynik innej deski, w wyścigu lub serii łamiąc przepisy, jej karą musi być wycofanie się.

To już wszystkie zmiany w przepisach regatowych żeglarstwa na 2021-2024r. Jeżeli chcesz posłuchać komentarza do zmian w poszczególnych przepisach zachęcam do obejrzenia webinaru sędziego Michała Jodłowskiego,(sędzia klasy międzynarodowej, członek kolegium sędziów)  prowadzonego przez Piotra Kule  na kanele Polskiego Zwiazku Żeglarskiego. kliknij tutaj aby posłuchać webinaru

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

10 najczęstrzych trików ubezpieczycieli
Ranking ubezpieczeń żeglarskich na 2021r
Świadomy zakup jachtu – badanie kadłuba
O czym powinieneś wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia?

19 thoughts on “Zmiany w przepisach regatowych żeglarswa 2021-2024

 1. Alexis says:

  Good day very nice web site!! Man .. Beautiful ..
  Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also?

  I am glad to find so many useful information right here in the submit, we need develop more strategies on this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

  Also visit my blog post Salvatore

 2. Stacia says:

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am experiencing issues
  with your RSS. I don’t know the reason why I can’t
  subscribe to it. Is there anybody else having
  the same RSS issues? Anyone who knows the solution will
  you kindly respond? Thanx!!

  My web-site: acquista digocard-g in Svizzera

 3. Scarlett says:

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not
  know about. You managed to hit the nail upon the top and
  also defined out the whole thing without having side effect , people could take
  a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  My web blog; Kaufe exel online

 4. Krystal says:

  Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be on the web the simplest factor to keep in mind of.
  I say to you, I certainly get annoyed while folks think
  about worries that they just don’t understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top as neatly as defined out the whole thing without having side effect , other people
  can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

  My web site … comprar lumigan en Buenos Aires

 5. Genie says:

  Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the information you present here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my
  cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G
  .. Anyways, superb blog!

  Feel free to visit my webpage; Medikamente ohne Rezept in der Schweiz bekommen

 6. Gilda says:

  Everything is very open with a clear explanation of the challenges.

  It was truly informative. Your website is useful.
  Many thanks for sharing!

  Feel free to visit my page; Willie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now ButtonZadzwoń