Leasing jachtu

zakup jachtu

 

Leasing Jachtu to najczęstsza forma finansowania zakupu nowych jednostek. Warto jednak wiedzieć, że leasingować można nie tylko nowe łodzie, ale także jachty używane. Klienci zazwyczaj decydują się na leasing operacyjny, ale to tylko jedna z wielu form finansowania zakupów. Co powinieneś wiedzieć rozważając Leasing jachtu?

90% umów leasingowych dotyczących zakupu jachtu to leasing operacyjny. Leasingować można nie tylko nowe jednostki, ale także jachty używane. Przedmiot leasingu nie musi znajdować się na terenie kraju w momencie zawierania umowy leasingowej.
Przed zawarciem umowy leasingowej powinieneś uzyskać wycenę aktualnej wartości rynkowej jachtu.

Leasing operacyjny – forma finansowania zakupu jachtu.

Warto wiedzieć co to oznacza i jaki korzyści niesie ze sobą ta forma finansowania:

Leasing operacyjny jest umową, której przedmiot, w rozumieniu przepisów podatkowych, jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy i przez niego amortyzowany. Ustalone w umowie opłaty – ponoszone przez Korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stanowią po stronie Finansującego przychód. Leasingobiorca ma prawo zaliczania wszelkich opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, o ile spełnione są także inne warunki określone przepisami prawa podatkowego. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo do nabycia jej przedmiotu na określonych w niej warunkach. Podatek VAT od rat leasingowych płatny jest wraz z każdą ratą leasingową. Koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy w leasingu operacyjnym:

  • czynsz inicjalny
  • rata leasingowa
  • opłaty manipulacyjne
  • prowizje
  • koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Umowa leasingu operacyjnego wg ustawy po podatku dochodowym

Umowa kwalifikowana na gruncie ustaw o podatku dochodowym jako umowa leasingu operacyjnego musi spełniać następujące kryteria:

  • jeśli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome, umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego czasu amortyzacji,
  • jeśli przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony, minimum 5 lat,
  • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

W leasingu operacyjnym dana rzecz pozostaje częścią majątku leasingodawcy i to on właśnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z kolei podmiot korzystający z przedmiotu leasingu (leasingobiorca) do kosztów uzyskania przychodu wlicza wpłatę początkową oraz płacone co miesiąc raty (czynsze) leasingowe.

Leasing operacyjny traktowany jest na gruncie ustawy o VAT jako usługa. Podstawą opodatkowania w leasingu operacyjnym jest kwota netto raty leasingowej płaconej comiesięcznie przez Leasingobiorcę. Raty leasingowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% .

 Umowa leasingu operacyjnego wg ustawy o VAT

Leasingobiorcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur do umowy leasingu operacyjnego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W tej krótkiej publikacji nie sposób rozwiać wszystkich wątpliwości dot. leasingu. Każda sprawa jest indywidualna dokładnie tak jak kondycja finansowa leasingobiorcy. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń. Z pewnością pomogę znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

 

rzeczoznawca

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

Wycena jachtu do Leasingu
Wycena jachtu, czy rzeczoznawca jest Ci w ogóle potrzebny?
Utrata wartości jachtu.
Problemy z rzetelną wyceną jachtu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now ButtonZadzwoń