Wycena maszyn

Wycena maszyn i urządzeń dla przemysłu drzewnego.

 

Wycena maszyn wykonywana jest dla klientów którzy potrzebują ustalenia wartości rynkowej przedmiotu. Wykonuje się ją na różne potrzeby. Głównie spotykane to wyceny na poczet kredytów, leasingów, sporządzania analiz finansowych oraz w trakcie przeprowadzania procesu upadłości firmy. Wycena maszyn regulowana jest polskim systemem prawnym. Występuje kilka rodzajów metod: porównawcza, dochodowa, mnożnikowa, odtworzeniowa…. Międzynarodowe Standardy Wyceny maszyn mówią, że “w przypadku wyceny do celów sprawozdawczości finansowej maszyny i urządzenia są wyceniane w taki sam sposób, jak inne aktywa przy zastosowaniu koncepcji wartości rynkowej i zamortyzowanego kosztu odtworzenia”. “W przypadku innego celu wyceny niż sprawozdawczość rynkowa, maszyny i urządzenia wyceniane są z zastosowaniem odpowiedniej podstawy wyceny. Przy czym jeżeli celem wyceny jest oszacowanie wartości nierynkowej, należy jasno ją odróżnić od wartości rynkowej”. “Maszyny i urządzenia występują w wielu różnych sytuacjach wymagających kompetentnej oceny użyteczności wycenianego składnika mienia i starannego przeanalizowania cech fizycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych tego mienia.”(2)

Poprawna wycena maszyn i urządzeń musi posiadać porządek i zawierać możliwie jak najwięcej informacji o samym przedmiocie wyceny jak i analizę rynkową. Powinna posiadać uporządkowany ciąg działań analityczno-rachunkowy.

W pierwszej kolejności powinno się zidentyfikować urządzenie, które ma podlegać wycenie. Niezbędne potrzebne dane to m.in. stan formalno-prawny czyli właściciel, nazwę typ i model, przeznaczenie, rok produkcji, numery fabryczne, certyfikaty. Należy przeanalizować i opisać przeznaczenie, działanie i konstrukcję urządzenia, jaki zawiera wyposażenie oraz jakie jest jego stopień zużycia technicznego. Czy urządzenie w między czasie było naprawiane, z uwzględnieniem czasu i kosztów. Ważne jest aby uzyskać informację czy maszyna zawiera wszystkie części, ile czasu jeszcze planowane jej użytkowanie, w jaki sposób jest użytkowana, gdzie jest przechowywana, czy serwis jest przeprowadzany systematycznie.

Należy przeprowadzić najlepiej analizę rynku lokalnego aby ocenić wartość rynkową wycenianego urządzenia. Sprawdzony rynek to podstawa dla przeprowadzanej analizy pod kątem wyboru cech rynkowych, które następnie dadzą cenę rynkową maszyny. Jeśli rynek lokalny zawiera zbyt mało informacji należy rozszerzyć tą analizę na rynek krajowy bądź międzynarodowy. Informacje takie można zebrać między innymi ze stron internetowych, katalogów, literatury prasowej, przedstawicieli handlowych. Również rynek wtórny, jak leasingi, komisy, jest pomocny przy szacowaniu ceny.

Wycena maszyn musi zawierać kilka wartości. Są to wartości świadczące o jakości urządzenia i jego stanie. Podstawowa wartość to taka jaka jest możliwa cena do uzyskania podczas sprzedaży na rynku. Wartość rynkowa czyli najbardziej prawdopodobna cena przy danym stanie technicznym jaką może zapłacić nabywca (1). Należy jednak pamiętać o tym, że rzeczywista wartość rynkowa ustalona zostanie w procedurze sprzedaży przy zachowaniu odpowiedniego czasu, swobody sprzedaży i istnieniu zainteresowanych, niezależnych od siebie stron transakcji.

 

 

Poniżej wyjaśniono wybrane wartości rynkowe które stosuje się przy wycenie maszyn.

                Wartość rynkowa przy kontynuacji działania

– rodzaj wartości rynkowej odnoszącej się do maszyn, które są zainstalowane i uruchomione, użytkowane i nadal będą użytkowane w tym samym miejscu. W wartości tej uwzględnione są koszty zainstalowania i uruchomienia, które powinno się wyznaczyć z rzeczywiście poniesionych kosztów lub narzutem 15- 20% aktualnej wartości maszyn.

                Wartość rynkowa dla alternatywnego zastosowania

– jest rodzajem wartości rynkowej lecz wyznaczonej przy założeniu, że nabywca poniesie koszty związane z przeniesieniem maszyny na nowe miejsce użytkowania lub poniesie koszty modernizacji obiektu mechanicznego po zmianie przeznaczenia. Koszty demontażu przyjmuje się równe 5-10% aktualnej wartości maszyny.

                Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży

– zostaje określona jako wartość upłynnienia przy uwzględnieniu, że istnieją ograniczenia sprzedaży ze względu na limit czasowy lub występują inne ograniczenia sfinalizowania transakcji, które nie mogą być uznane za wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynegocjowania ceny sprzedaży:

Wws = (Wr – Kd) x a
gdzie: Wws – wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży,
Wr – wartość rynkowa,
Kd – koszt demontażu,
a – współczynnik wymuszonej sprzedaży, przyjmuje się od
0,5 do 0,75 w zależności od sytuacji danej branży przemysłu na rynku.

                Wartość rynkowa przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej

– jest to przewidywana cena, która może być uzyskana ze sprzedaży zorganizowanej całości wraz z nieruchomością. W przypadku likwidacji upadłego przedsiębiorstwa w wartości maszyn należy uwzględnić uwarunkowania odnoszące się do całej nieruchomości.

                Wartość rynkowa przy sprzedaży maszyny na zlecenie

– przewidywana cena, która może być uzyskana przy sprzedaży przez wyspecjalizowaną firmę. W wartości należy uwzględnić koszty związane z pośrednictwem w sprzedaży.

                Wartość odtworzeniowa

– zostaje ustalona w oparciu o koszt odtworzenia pomniejszony o utratę wartości wynikającej z zużycia technicznego i funkcjonalnego. Wyznacza się podejściem kosztowym.

                Wartość odtworzeniowa w warunkach rynkowych (quasi rynkowa)

–  ustalona w oparciu o koszt odtworzenia pomniejszony o utratę wartości wynikającą z zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego. Wartość ta znajduje zastosowanie dla maszyn, których jest brak we wtórnym obrocie, a niezbędne jest wyznaczenie wartości najbliższej wartości rynkowej.

                Wartość likwidacyjna

– wyznaczana jest dla maszyn o dużym stopniu zużycia fizycznego, zużycia funkcjonalnego lub zużycia środowiskowego, które czynią nieopłacalnym wszelkie przedsięwzięcia modernizacyjno – naprawcze.

                Wartość godziwa

– kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami (1).

mgr inż. Krzysztof Kluza specjalizuje się w wycenie maszyn dla przemysłu drzewnego.
Jeśli masz pytania wyślij maila: krzysztof.kluza@gmail.com lub skontaktuj się telefonicznie +48 664986393

Źródła:

 

  1. http://www2.wpia.uw.edu.pl/files//podyplomowe/rzeczoznawstwo/wycena_maszy_urzadzen_Napiorkowski.pdf
  2. https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania
  3. Krajowe Standardy Wyceny (PKZW) z dnia 19 Września 2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *